Aktuellt årsmöte 2024

 

Extra föreningsmöte för Föreningen Konstnärshem hålls den 3 juni klockan 17.00

Adress: Brännkyrkagatan 19B

För er som hellre vill vara med digitalt finner ni möteslänken här:

 

Gå med i möte via Zoom. Ni blir insläppta strax innan 17.00.
https://us06web.zoom.us/j/86219335014

Mötes-ID: 862 1933 5014

 

Dagordning
§ 1 Val av ordförande vid mötet

 • 2 Val av sekreterare vid mötet
 • 3 Val av justerare och rösträkanare att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
 • 4 Fastställande av röstlängd
 • 5 Mötets behöriga utlysande
 • 6 Ärende
 1. A) Stadgeändringsförslag
 2. B) Byte av auktoriserad revisor
 • 7 Beslut A och Beslut B
 • 8 Mötets avslutande

 

Stadgar

 

Stadgeändringsförslag:

                Medlemskap § 2

 1. a)Medlemskap kan vinnas av envar fysisk person som vill främja Föreningens syften. Medlemskap beviljas av Föreningens styrelse vid ordinarie styrelsemöte.Medlemskap erhålles sedan avgift enligt § 3 erlagts.
 2. b)Medlem som uppenbart motarbetar eller skadar Föreningen och dess syften kan fråntas sitt medlemskap. Beslut därom fattas av Föreningensstyrelse vid ordinarie styrelsemöte.

 

 

TidigareMedlemskap § 2

Medlemskap kan vinnas av envar fysisk eller juridisk person, som vill främja Föreningens syften. Medlemskap erhålles då avgift enligt 3 § erlagts.